Přihlášení uživatele Registrace uživatele Přihlášení/registrace poskytovatele

Slovník pojmů

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
akreditace
proces, v průběhu kterého pověřená instituce (např. MŠMT, MZ, MPSV) posuzuje kvalitu žádosti o poskytování vzdělávání. Posuzuje se nejen žádost, ale i způsobilost (organizační, personální, materiálně-technická, finanční aj.) instituce poskytovat zájemcům kvalitní vzdělání. Výsledkem posuzování je vydání souhlasného nebo nesouhlasného stanoviska k žádosti instituce.
andragogika
vědecká disciplína zabývající se veškerými procesy a souvislostmi učení a vzdělávání dospělých
celoživotní učení
veškeré účelné formalizované i neformální činnosti související s učením, které se průběžně realizují s cílem dosáhnout zdokonalení znalostí, dovedností a odborných předpokladů. V ideálním případě představuje nepřetržitý proces, který předpokládá prolínání uvedených forem učení v průběhu celého života, přičemž zodpovědnost za získávání a rozvíjení schopností a dovedností, znalostí a kompetencí je přenesena na jednotlivce. Celoživotní učení lze členit do dvou základních etap - počáteční vzdělávání a další vzdělávání.
další vzdělávání
druhá základní etapa celoživotního vzdělávání po počátečním vzdělávání. Probíhá po dosažení určitého stupně školního vzdělání. Může být realizováno buď ve školách (SŠ, VŠ), nebo v institucích mimoškolního neformálního vzdělávání. Je zaměřeno na různorodé spektrum vědomostí, dovedností a kompetencí důležitých pro uplatnění se jedince v profesním, osobním a občanském životě. Dělí se na profesní vzdělávání, zájmové vzdělávání a občanské vzdělávání. Další vzdělávání se také stává zdrojem pro získávání uznávaných kompetencí a kvalifikací, což je legislativně zakotveno v zákonu č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (viz NSK)
distanční vzdělávání
forma studia založená na řízeném samostudiu s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Tato forma vzdělávání je nejčastěji využívána v rámci vysokoškolských studijních programů a v dalším vzdělávání (aktualizace nebo zvýšení kvalifikace). Učitel, nazývaný tutor, komunikuje se studenty zejména elektronicky, avšak během studia je realizováno několik prezenčních setkání, tzv. tutoriálů či letních škol.
DV
další vzdělávání
DVKK
další vzdělávání v Karlovarském kraji
e-learning
vzdělávací proces využívající ICT k tvorbě studijního obsahu a jeho distribuci, ke komunikaci mezi studenty a pedagogy, k hodnocení výsledků vzdělávání a k organizaci a řízení studia. E-learning je výuka s využitím výpočetní techniky a internetu. V českém prostředí je spojován zejména s distančním studiem a jako podpora ostatních forem studia, zejména pak v rámci dalšího profesního vzdělávání. Významné místo e-learning zaujal i v rámci vzdělávání a rozvoje pracovníků v kontextu podnikového vzdělávání.
edukace
1. v obecném významu vyjadřuje veškeré situace, při nichž probíhají nějaké edukační procesy, tj. dochází k nějakému druhu učení (záměrného i bezděčného). Edukací je tedy nejen učení a vyučování ve školní situaci, ale také rodinná výchova dětí, rekvalifikační kurzy, zdravotnická osvěta, samostudium cizího jazyka apod. 2. V pedagogickém a andragogickém významu pokrývá pojem edukace všechny druhy formálního a neformálního vzdělávání, včetně vzdělávání dospělých.
evaluace
hodnocení
formální vzdělávání
učení, které je realizováno v organizovaném a strukturovaném prostředí (tj. ve vzdělávacích a výcvikových institucích). Formální učení je záměrné z hlediska učící se osoby a typicky vede k získání uznávaných certifikací, diplomů a kvalifikací, tj. k získání uceleného stupně vzdělání
Grundtvig program
jeden z Programů celoživotního učení, který je zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby dospělých osob ve všech formách dalšího vzdělávání a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání. Evropská komise poskytuje prostřednictvím programu Grundtvig finanční prostředky na mobility osob působících v oblasti vzdělávání dospělých a na projektové aktivity institucí nabízejících nebo podporujících vzdělávání dospělých. Cílem programu je zvýšit kvalitu a dostupnost mobility osob zapojených do vzdělávání dospělých v celé Evropě a zvýšit rozsah této mobility, zlepšit kvalitu a zvýšit spolupráci mezi organizacemi vzdělávající dospělé, poskytnout alternativní příležitosti vzdělávání osobám ze sociálně slabých skupin, zejména pak starším osobám a osobám bez dosažení základní kvalifikace. Dále podporovat rozvoj inovačních postupů ve vzdělávání dospělých a jejich předávání a podporovat rozvoj inovačního obsahu, služeb, metod a praxe založených na informačních a komunikačních technologiích v oblasti celoživotního učení.
hard skills/soft skills
tzv. tvrdé dovednosti/měkké dovednosti. Soft skills jsou takové dovednosti či kompetence, které nejsou přesně měřitelné, avšak jsou charakteristické pro každého jedince. Jsou to interpersonální kompetence pro efektivní komunikaci, přesvědčivost, empatie, schopnost týmové spolupráce, schopnost vyjednávání a řešení konfliktů aj. Hard skills označuje dovednosti a předpoklady, které lze přímo doložit, např. úroveň dosaženého vzdělání, ověřitelné znalosti, dosavadní praxe a zkušenosti aj. Hodnocení měkkých a tvrdých dovedností hraje roli zejména v personalistice při výběru uchazečů na určité pracovní pozice, zvláště manažerské.
informační a komunikační technologie (ICT)
zahrnují veškeré technologie, nástroje a postupy umožňující komunikaci a práci s informacemi. Pojem označuje hardwarové (servery, počítače, komunikační a síťová zařízení, kamera, myš apod.) a softwarové (operační systém, textové editory, grafické programy, síťové protokoly apod.) prostředky pro sběr, přenos, ukládání, zpracování a distribuci dat.
informální vzdělávání
proces získávání vědomostí, dovedností, postojů a kompetencí z každodenních zkušeností a činností v práci, rodině a ve volném čase. Informální učení je tedy neorganizované, zpravidla nesystematické a institucionálně nekoordinované, nemá charakter záměrného učení. Zahrnuje rovněž sebevzdělávání.
ISCED
International Standard Classification of Education - Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání podle UNESCO od roku 1976. Patří do rodiny ekonomických a sociálních klasifikací Organizace spojených národů (OSN). Klasifikace ISCED zařazuje vzdělávací programy podle jejich obsahu pomocí dvou hlavních průřezových proměnných: úrovně vzdělávání a oboru vzdělání.
kariérové/kariérní poradenství
systém poradenských služeb, jejichž cílem je pomáhat jednotlivcům jakéhokoliv věku při rozhodování o dalším vzdělávání, profesní přípravě, volbě zaměstnání a rozvoji kariéry. V ČR existují dva systémy kariérového poradenství, jeden v resortu MŠMT, druhý v resortu MPSV. Poradenské služby nabízejí studentům a absolventům i některé SŠ a VŠ a také soukromé vzdělávací a poradenské agentury. Solidní kariérové poradenství musí pracovat se standardními psychologickými metodami (speciální testy, dotazníky, rozhovory), s jejichž pomocí lze získat komplexní informace o předpokladech jedince pro pracovní pozice, profesní růst a vzdělávání.
klíčové kompetence
soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince (např. komunikace v mateřském i v cizích jazycích, práce s ICT, matematická kompetence, zákl. kompetence v oblasti vědy a technologií, sociální a občanské kompetence). Klíčové kompetence představují cílové stavy, k jejichž naplňování by mělo společně směřovat veškeré vzdělávání.
kompetence
zahrnuje vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty, jejichž specifické kombinace v daném kontextu umožňují kompetentní výkon.
kvalifikace
bezprostředně souvisí s odbornou profesní přípravou a tvoří jedincem osvojenou soustavu schopností, vědomostí, dovedností, postojů, pracovních návyků apod., která je potřebná k získání oficiální způsobilosti k výkonu určité profese. Získání kvalifikace je výstupem zejména počátečního formálního vzdělávání a odborné přípravy.
lektor
vzdělavatel dospělých působící v oblasti dalšího vzdělávání. Vede vzdělávací proces v různých odborných oblastech.
Leonardo da Vinci program
jeden z Programů celoživotního učení, který je zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání a přípravu.
mentální mapování
mentální mapa je grafické znázornění struktury nějakého složitějšího jevu, problému, myšlenkového konstruktu. Větve a cesty grafu mohou zobrazovat různé vztahy mezi prvky struktury, umožňují učícímu se subjektu ujasnit si důležitost jednotlivých pojmů.
mentoring
specifický proces, v průběhu kterého speciálně vyškolení jedinci vedou pracovníka a poskytují mu praktické rady a soustavnou podporu. Pracovníkovi tak mentor pomáhá při vzdělávání a rozvoji. Mentor poskytuje poradenství v rámci sebevzdělávání, vedení v tom, jak získat znalosti s dovednosti potřebné pro výkon nové práce atd.
Národní soustava kvalifikací (NSK)
v ČR je vytvářena od roku 2005. Cílem je přehledně popsat jednotlivé kvalifikace tak, aby byly srozumitelné pro školy, zaměstnavatele i zájemce o další vzdělávání. Dne 1. 8. 2007 nabyl účinnosti zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, který stanovuje existenci NSK a umožňuje uznávání výsledků dalšího vzdělávání. NSK se vytváří na pomoc lidem, kteří získali profesní dovednosti nad rámec svého původního vzdělání, ale nemají k tomu žádný doklad. Díky existenci standardů je možné, aby se jedinci nechali přezkoušet a získali certifikát o své odborné způsobilosti, který jim umožní výkon dané profese.
neformální vzdělávání
zahrnuje jakékoliv organizované vzdělávací aktivity probíhající mimo formální vzdělávání . Realizuje se formou kurzů, seminářů, školení apod. a nevede k získání uceleného stupně vzdělání . Neformální vzdělávání zahrnuje např. kurzy cizích jazyků, počítačové kurzy, kurzy autoškol apod., ale rovněž krátkodobá školení a přednášky. Nutnou podmínkou realizace neformálního vzdělávání je vedení odborníkem (lektorem, tutorem apod.)
občanské vzdělávání
je zaměřeno na formování vědomí práv a povinností osob v jejich rolích občanských, politických, společenských i rodinných a způsobů, jak tyto role zodpovědně a účinně naplňovat. Zahrnuje vzdělávání ve veřejných otázkách (státních, regionálních), orientované na uspokojování společenských potřeb, uspokojování zájmů občanů, na zkvalitňování života a na vytváření skupinové integrity. V ČR se občanským vzděláváním systematicky zabývá Centrum občanského vzdělávání při Masarykově univerzitě v Brně.
online školení
placené vzdělávání pro malý počet účastníků (1 - 10 lidí). Hlavní důraz je kladen na co největší zapojení všech účastníků. Některé typy online školení se pořádají i pro jednoho účastníka, jako například online školení na Excel nebo výuka jazyků přes Skype. Délka online školení může být libovolná od jedné hodiny až po celodenní akci.
perex
krátký text, jehož účelem je uvést celý obsah článku. V případě poskytovatele DV je perex vyžadován při vkládání nové nabídky. V tomto případě jde o krátký text, který charakterizuje nabídku DV (kurz)
počáteční vzdělávání
zahrnuje základní , střední a terciární vzdělávání
podnikové vzdělávání
firemní vzdělávání. Souhrn edukačních aktivit, které zajišťuje firma. Cílem je doplnit nebo změnit kvalifikaci pracovníků. Podnikové vzdělávání zahrnuje: 1. vzdělávání a rozvoj pracovníků; 2. normativní vzdělávání (povinné, vyplývající z právních předpisů); 3. doplňování kvalifikace; 4. změnu kvalifikace (rekvalifikace) a 5. individuální rozvoj pracovníků. Vzdělávání a rozvoj pracovníků v praxi zahrnuje především doplňování a rozšiřování kvalifikace, manažerské vzdělávání a vzdělávací programy pro vysoce výkonné pracovníky (talent management). Podnikové vzdělávání zajišťují interní nebo externí lektoři.
poskytovatel dalšího vzdělávání (DV)
vzdělávací instituce nebo firma, jejíž činností je poskytování vzdělávacích aktivit (kurzů, školení, seminářů, workshopů atd.)
prezenční vzdělávání
dříve denní studium. Forma studia na středních a vysokých školách.
profesní kvalifikace
způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost nebo více pracovních činností, které ve svém celku umožňují určité profesní uplatnění (např. příprava studené kuchyně, výroba perníků, výroba čepic, lití a retušování figurálního porcelánu aj.). Jsou to určité úzké „jednotky práce“, může jít i o jednu činnost, která však je uplatnitelná na trhu práce. Profesní kvalifikaci je možné získat úspěšným složením zkoušky podle hodnoticího standardu příslušné profesní kvalifikace. V současné době již probíhá podobným způsobem uznávání řady odborných způsobilostí podle různých legislativních předpisů či norem (např. svářečské zkoušky, obsluha jeřábů, obsluha nízkotlakých kotlů aj.). Tyto kvalifikace budou nadále uznávány podle příslušných předpisů a jako takové se stanou rovněž součástí NSK. Více viz Národní soustava kvalifikací.
profesní vzdělávání
součást dalšího vzdělávání. Zahrnuje všechny formy profesního vzdělávání a odborné přípravy v rámci počátečního vzdělávání a všechny formy vzdělávání dospělých spojené s výkonem povolání. Profesní vzdělávání realizují vzdělávací instituce, profesní sdružení, ale i samy firmy.
Program celoživotního učení (Lifelong Learning Programme)
zaveden rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES ze dne 15. 11. 2006, které vstoupilo v platnost dne 14. 12. 2006. Rozhodnutí zavádí program na období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2013.
rekvalifikace
změna dosavadní kvalifikace získáním nové nebo rozšířením stávající kvalifikace. Absolvent rekvalifikačního vzdělávání obdrží po úspěšném složení zkoušky osvědčení, které ho opravňuje k výkonu povolání.
rozvoj pracovníků
je individuálně zaměřený na širší oblast způsobilostí, zejména koncepčních, metodických, řídicích, vůdcovských a na rozvoj specializovaných profesních kompetencí. Jedná se zároveň spíše o investici do budoucnosti, o vzdělávací aktivity zaměřené na budoucí potřeby kariéry jedince, které usměrňují jeho potenciál. Tím je rozvoj pracovníků zprostředkovaně orientován i na potřeby organizace.
soft skills/hard skills
tzv. měkké dovednosti/tvrdé dovednosti. Soft skills jsou takové dovednosti či kompetence, které nejsou přesně měřitelné, avšak jsou charakteristické pro každého jedince. Jsou to interpersonální kompetence pro efektivní komunikaci, přesvědčivost, empatie, schopnost týmové spolupráce, schopnost vyjednávání a řešení konfliktů aj. Hard skills označuje dovednosti a předpoklady, které lze přímo doložit, např. úroveň dosaženého vzdělání, ověřitelné znalosti, dosavadní praxe a zkušenosti aj. Hodnocení měkkých a tvrdých dovedností hraje roli zejména v personalistice při výběru uchazečů na určité pracovní pozice, zvláště manažerské.
Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERRJ)
dokument Rady Evropy (2001), který obsahuje instrukce ke stanovení výstupů ve studiu cizích jazyků, ke specifikaci obsahu jazykových zkoušek a hodnocení ovládání cizího jazyka. Součástí dokumentu je stupnice se šesti definovanými úrovněmi ovládání cizího jazyka u jednotlivého subjektu (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Každá úroveň je detailněji specifikována pro jednotlivé jazykové dovednosti, např. lexikální kompetence, gramatická kompetence aj. SERRJ je dnes přijímán v mnoha zemích (včetně ČR) jako univerzální evaluační nástroj, tj. použitelný pro různé jazyky.
tutor
odborník, který vede studijní předmět v rámci distančního vzdělávání. Komunikace se studenty probíhá nejčastěji elektronicky. Hlavním úkolem tutora je individuálně pracovat se skupinou maximálně dvaceti studentů, podporovat učící se jedince a motivovat je při studiu, konzultovat s nimi obsah studovaného předmětu, vést prezenční tutoriály a opravovat zadané úkoly, čímž zajišťuje studentům nezbytnou zpětnou vazbu.
tutoriál
prezenční setkání tutora a účastníků distančního vzdělávání. Slouží k získání zpětné vazby o dosažených studijních výsledcích a k nácviku dovedností. Někdy jsou to krátká setkání, ale mohou být organizována jedno- až dvoutýdenní tréninková soustředění (letní škola). Letní škola slouží k nácviku sociálních a praktických dovedností, realizaci experimentů a laboratorních cvičení apod.
univerzita třetího věku (U3V)
nejnáročnější forma vzdělávání seniorů. Vzdělávání nabízejí oficiálně uznávané instituce, které umožňují občanům postproduktivního věku studium vysokoškolské úrovně v různých oborech a oblastech vědy. V ČR je nabízeno fakultami vysokých škol a univerzit podle potřeb a zájmu seniorů. Tento typ studia je součástí celoživotního vzdělávání. Vzdělávání má charakter osobnostního rozvoje, nikoliv profesní přípravy. Posláním U3V je zajištění práva a možností vzdělávání starších občanů, realizace jejich zájmových edukačních aktivit, udržení a zlepšení duševního i fyzického zdraví.
vzdělávací akce
jednorázová vzdělávací aktivita, např. přednáška, beseda, seminář, workshop, u které je znám termín konání
vzdělávání dospělých
vzdělávací proces, který zahrnuje veškeré vzdělávací aktivity realizované dospělými jedinci v rámci formálního a neformálního vzdělávání. Viz další vzdělávání; andragogika.
vzdělávání seniorů
oblast teorie a praxe, která se zabývá záměrným edukačním působením ve stáří. Vzdělávací aktivity přispívají v seniorském věku k pocitu důstojnosti, spokojenosti a naplnění sociálních potřeb, integraci jedince do společnosti, snazšímu zvládání nových úkolů a činností, a především k vyšší kvalitě života.
webinář
živá forma online komunikace, která probíhá prostřednictvím internetu pouze přes webový prohlížeč. Pojem "webinář" pochází ze spojení slov "webový seminář". Účastník webináře nepotřebuje speciální hardware ani software a možnosti jeho využití jsou velice široké. Komunikace při webináři probíhá oběma směry, čímž se liší od webcastu, který je realizován pouze od přednášejících k účastníkům. Při webináři mají účastníci možnost přímé interakce s přednášejícími pomocí chatu, hlasem (sluchátka a mikrofon) či videopřenosem za použití webové kamery. Webináře mohou sloužit i jako prostředek k prezentování názorů, pořádání rozhovorů nebo diskuzí. Webináře jsou v porovnání s online školeními výrazně kratší (60 - 90 min.) a ve většině případů jsou bezplatné. Počet účastníků webinářů není nijak omezen a může být od několika jednotlivců až po tisíce lidí.
zájmové vzdělávání
souhrn výchovně vzdělávacích, poznávacích, rekreačních a dalších systematických i jednorázových aktivit. Směřuje k účelnému naplnění volného času a umožňuje lidem získat vědomosti a dovednosti mimo školní vzdělávání. Zájmové vzdělávání poskytují školy, mimoškolní vzdělávací instituce a různé instituce neformálního vzdělávání (knihovny, muzea, galerie, aj.). Podle obsahu se zájmové vzdělávání soustřeďuje na různé typy: kulturní a estetická výchova, pohybová a sportovní výchova, zdravotní výchova, environmentální výchova, vědecko-technické vzdělávání, jazykové vzdělávání, náboženská a duchovní výchova.
zkouška profesní kvalifikace
viz Národní soustava kvalifikací (NSK)
Kontakty
ISŠ Cheb
Obrněné brigády 6
350 11 Cheb
Mobile: +420 734 522 584
E-mail: dvkk@iss-cheb.cz
Odkazy
ESF v ČR Evropská Unie MŠMT OP vzdělávání pro konkurenceschopnost ISŠ Cheb
Investice do rozvoje vzdělávání